නුවර සිද්දිය — කාගෙද වැරැද්ද?

duminda - Copy

දුමින්ද ජයසේන කියලා එක්කෙනෙක් medium.com වෙබ්සයිට් එකේ ලිපියක් ලියලා තියෙනවා. එයා ලියලා තියෙන්නේ තරුණ තරුණියන්ට රටේ තත්වේය ගැන හිතන්න කියලා, නුවර වෙච්ච සිද්දිය උඩ.

විශේෂයෙන්ම මෙයා කියන්නේ 1983-2009 තිබිච්ච යුද්දය මහා අපරාධයක් කියලා. ඔව්, ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඔබ ඔහුගේ වචන සුපරීක්ශාකාරීව අධ්‍යයනය කරනවානම්, වෙනත් අර්ථයක් දැකෙයි.

Continue reading “නුවර සිද්දිය — කාගෙද වැරැද්ද?”

Sri Lankan Hate Exposed

hatecover1 - Copy.png

Over the past 8 years, some people have been spreading vitriolic anti-Buddhist and anti-Sinhala messages on social media in a well-organized, systematic campaign to tarnish Sri Lanka. Below is the kind of stuff they write to spread Buddhismphobia and stir racial tensions in the country.

By constantly vilifying and attacking the Sinhala Buddhist civiliazation of Sri Lanka, they are sowing fear in the minds of the minorities and trying to cause Sinhalese themselves to question their history, culture and traditions.

All of this is an attempt to fracture the nation along inter-ethnic lines and cause division within the Sinhala population itself. By doing this, they hope to break down society and then call in foreign help to recreate Sri Lanka based on extreme-left Marxist ideals in which the majority are constitutionally suppressed, and so that the whole country functions as a foreign-controlled dominion.

hatesummary1 - Copy.png

Here is a response I received almost instantaneously.

response1 - Copy

There’s much more below.

Continue reading “Sri Lankan Hate Exposed”

#FakeNews Strikes Again

Please also see latest updates here.

It is extremely sad to see the country heading into a disaster yet again under the NGO-backed Ranil and Sirisena regime.

Following on from the earlier #FakeNews attack on Sri Lanka last month, the NGOs are back at it again now.

guardian1 - Copy.png

The shady NGOs have reactivated their plan from February 11th 2018, and are yet again trying to interfere with Sri Lankan politics and the Sri Lankan democratic process by connecting Mahinda Rajapaksa and the SLPP with the present failure of law and order in their puppet regime of Ranil and Sirisena.

They are deliberately exploiting the unrest in the country to further their political agenda of preventing the patriotic, development-oriented Mahinda and his SLPP party from returning to power.

They are acting in total desperation since Mahinda’s victory in the Local Government election, and are now clutching at straws trying to prevent his return to power.

They are trying to delay the no confidence vote, prolong their illegitimate government, and possibly postpone the upcoming presidential and general elections.

I have compiled a few more of their suspiciously coordinated tweets here:

riotsposter1 - Copy

Beware of this!

Fight against #FakeNews and #බොරුපුවත්.

Call for a new General Election NOW!

The Enemies of the State now Love the Constitution!

ranilmahendran
Ranil and Mahendran. Screenshot from Colombo Telegraph.

The coup plotters who mobilized in 2014 to remove Mahinda Rajapaksa from power through the spread of baseless allegations, stirring up of communalism and racism throughout the country, and a well-orchestrated campaign of #FakeNews, are in a complete state of denial about the earthquake that happened on February 10th 2018.

They are coming up with all kinds of contrived mathematics, theories and other nonsensical blabber about why the Ranil-Sirisena regime must continue.

The most ludicrous is Mangala “18 billion dollar” Samaraweera’s claim that Rajapaksa’s vote share has decreased. If we add the 45% Mahinda received with the 15% the SLFP received, which is what will happen if a general or presidential election were to take place, then the SLPP will obtain at least 60%! But what do you expect from Mangala, a failed “tailor” who doesn’t have a higher education.

Continue reading “The Enemies of the State now Love the Constitution!”

Anatomy of a #FakeNews Attack on Sri Lanka’s Democracy

Update after events of March 5th 2018 here.

As the dust was settling after the political earthquake on February 10th 2018, and even during the campaign, what was most conspicuous by its absence were the NGO-media.

In the run up to the 2015 presidential election which saw incumbent Mahinda Rajapaksa toppled by an internal coup, and later in the 2015 general election which followed it, this NGO-media force worked extremely hard to shape the perceptions around Rajapaksa and his government.

Aided by the relatively insufficient, slow, and unsophisticated responses of the Rajapaksa government, the NGO-media were able to rapidly sow ethnic divisions, stoke racial tensions, and spread all kinds of unbelievable allegations of corruption and murder against the Rajapaksa government and even against his family members.

Continue reading “Anatomy of a #FakeNews Attack on Sri Lanka’s Democracy”